Jumalan kaikkinäkevä silmä
Jumalan kaikkinäkevä silmä

[divider_line]

Näin eilen hyvin sekavia viestejä välittävän YouTube-videon, mikä muistutti minua siitä, että meidän pitäisi mitä pikimmin päästä irti uskonnollisesta paatoksesta, joka hapattaa myös kristillisen julistuksen.

Jeesus korosti sitä, ettei Jumala asu kirkoissa ja temppeleissä, vaan ihmisten sydämissä. Kun ihmiset ovat sydämessään asustavan Pyhän Hengen ohjauksessa heillä on suora yhteys Jumalaan, eivätkä he välttämättä tarvitse kirkkoisien paatoksellista julistusta.

Näkemässäni videossa on kolme osaa, jossa Jim Beckwith käyttää yli puolitoista tuntia kirjoitusten tutkimiseen ja siteeraamiseen tarkoituksenaan todistaa, että Jumala kääntää ihmiset juutalaisia vastaan, mutta hänen mielestään ihmisten ei pidä kääntyä juutalaisia vastaan, sillä ’Jumala siunaa niitä, jotka siunaavat Israelia ja tuhoaa ne, jotka kääntyvät sitä vastaan.’

On vaikea sisäistää logiikkaa, että ihmisten tulisi luonnollisesta antipatiastaan huolimatta olla puuttumatta juutalaisten tekoihin, koska he ovat perimätiedon mukaan ’Jumalan kansa’. Ihmiset kääntyvät juutalaisia vastaan heidän pahojen tekojensa tähden. Pitäisikö heidän jättää huomiotta se, minkä tuntevat sydämessään vääräksi ja kuunnella kirkkoisien perimätietoa Jumalan oletetusta suunnitelmasta?

Jeesus puhui voimakkaasti juutalaisten kirjanoppineiden ja fariseusten toimintaa vastaan. Hän kutsuu heitä ’sokeiksi sokeain taluttajiksi’ (Matt. 23:1-39). Jeesus piti juutalaisia paholaisen jälkeläisinä, ’kyykäärmeitten sikiöinä’, jotka olivat perimätietonsa, ’saatanan synagoogan’ vuoksi tehneet tyhjäksi Jumalan sanan.

[toggle iconColor=”rgba(5,56,10,1)” title=”Matteus 23″ align=”left”]Puhe lainopettajia ja fariseuksia vastaan

Itsensä korottamisesta

1 Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen:

2 ”Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. 3 Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. 4 He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. 5 Kaiken minkä tekevät he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut, 6 he istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etumaisilla istuimilla 7 ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi.

8 ”Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. 9 Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän, joka on taivaissa. 10 Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus. 11 Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. 12 Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan.

Voi teitä!

13 ”Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät.
14 ”Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te viette leskiltä talot ja latelette pitkiä rukouksianne vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan teidän tuomionne.
15 ”Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette.
16 ”Voi teitä, te sokeat oppaat! Te sanotte: ’Jos vannoo temppelin kautta, se ei merkitse mitään, mutta jos vannoo temppelin kullan kautta, vala on sitova.’ 17 Te sokeat typerykset! Kumpi on tärkeämpi, kulta vai temppeli, joka sen kullan pyhittää? 18 Te sanotte myös: ’Jos vannoo alttarin kautta, se ei merkitse mitään, mutta jos vannoo alttarille pannun uhrilahjan kautta, vala on sitova.’ 19 Te sokeat! Kumpi on tärkeämpi, uhrilahja vai alttari, joka lahjan pyhittää? 20 Se, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sekä alttarin että kaiken sen päällä olevan kautta, 21 ja se, joka vannoo temppelin kautta, vannoo samalla hänen kauttaan, jonka asuinpaikka se on. 22 Niin myös se, joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen kauttaan, joka sillä istuu.
23 ”Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta. 24 Te sokeat oppaat! Hyttysen te siivilöitte, mutta nielaisette kamelin!
25 ”Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä: riistoa ja hillittömyyttä! 26 Sinä sokea fariseus, puhdista malja ensin sisältä, muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi!
27 ”Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te olette kuin kalkilla valkaistut haudat. Ulkopuolelta ne kyllä ovat kauniita mutta sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. 28 Samalla tavoin tekin olette hurskaita ulkonaisesti, ihmisten silmissä, mutta sisältä täynnä teeskentelyä ja vääryyttä.
29 ”Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te rakennatte profeettojen haudoille muistomerkkejä, te koristelette vanhurskaiden hautakiviä 30 ja sanotte: ’Jos me olisimme eläneet isiemme aikana, emme olisi heidän kanssaan tahranneet käsiämme profeettojen vereen.’ 31 Näin te kuitenkin itse tunnustatte olevanne niiden jälkeläisiä, jotka murhasivat profeetat. 32 Jatkakaa toki isienne tapaan, kunnes mitta on täysi! 33 Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt! Miten te voisitte välttää kadotustuomion?
34 ”Kuulkaa siis: Minä lähetän teidän luoksenne profeettoja, viisaita miehiä ja lainopettajia. Toiset heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, toisia ruoskitte synagogissanne ja ajatte takaa kaupungista toiseen. 35 Näin te tulette syypäiksi kaikkeen viattomaan vereen, joka maan päällä on vuodatettu, hurskaan Abelin verestä aina Sakarjan, Barakjan pojan, vereen asti, hänen, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välille. 36 Totisesti: tämä sukupolvi joutuu vielä vastaamaan tästä kaikesta!

Jeesus valittaa Jerusalemin paatuneisuutta

37 ”Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan! Mutta te ette tahtoneet tulla. 38 Kuulkaa siis: teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. 39 Sillä minä sanon teille, että te ette minua tästedes näe ennen kuin sanotte: ’Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!'”[/toggle]Jim Beckwith opettaa, että ihmisten ei pitäisi kuunnella tervettä järkeä, järjen ääntä, joka puhuu heidän sydämessään, vaan hänen julistamaansa perimätietoa, jonka mukaan juutalaiset ovat ’Jumalan valittu kansa’. Dogmien korostus ja farisealaisuus on totisesti vallannut myös kristinuskon.

Jim Beckwith käyttää puolitoista tuntia kirjoitusten tutkimiseen ja sen todistelemiseen, että ihmiset kääntyvät juutalaisia vastaan. Senhän sanoo terve järki, sillä juutalaiset toimivat kaikessa Jeesuksen oppien vastaisesti. Herää kysymys kuinka he voivat olla ’Jumalan kansa’? Itse ajattelen, että Jumala käyttää juutalaisia ja Israelia johtamaan ihmiset yhteyteensä. Kun ihmiset osoittavat vastustuksensa väärintekijöitä vastaan, he näyttävät samalla olevansa Jeesuksen puolella.

Kun Jeesus kutsuu juutalaisia saatanan synagoogaksi herää kysymys, kuinka paljon Vanha Testamentti, joka on kuvaus juutalaisten matkasta Jumalan ohjauksessa, on Luciferin innoittamaa kirjoitusta. Olen ihmetellyt, miksi niin moni kristityksi itseään kutsuva uskovainen siteeraa etupäässä Vanhaa Testamenttia julistuksessaan, mutta Jeesus jää sivuosaan.

Paholaisen suuri harhautus

Eksytys, jossa elämme tänäkin päivänä alkoi paratiisissa kun Aatami ja Eeva söivät hyvän ja pahan tiedon puusta tullakseen Jumalan kaltaisiksi ja voidakseen erottaa hyvän ja pahan. (1 Moos 3:1-22)

Ajattelemme, että hyvän ja pahan erottaminen kuvaa hyvää asiaa, sillä nykyajan yksilöllisyyttä korostavassa maailmassa vallitsee käsitys, ettei kenenkään pidä sokeasti uskoa auktoriteetteihin. Itsekin ajattelen näin.

Paholaisen harhautus ei ole ainoastaan siinä, että se sai Aatamin ja Eevan syömään kiellettyä hedelmää, vaan siinä, että jälkipolvet vielä tänäkin päivänä uskovat, että syntiinlankeemuksessa ihminen oikeasti oppi tuntemaan hyvän ja pahan.

Terve järki kuitenkin sanoo, että ihminen ei voi hallita tietoa – ei hyvää eikä pahaa – sillä jokainen ihminen tulkitsee tietoa täysin oman logiikkansa mukaan. Oman näkemykseni mukaan ihminen antoi syntiinlankeemuksessa vallan omalle egolleen, jota ohjaa Lucifer.

Paholaisen uusi harhautus

Luciferin suurin harhautus nykyaikana liittyy Antikristukseen, Illuminatiin ja uuteen maailmanjärjestykseen. Ihmiset ajattelevat, että Antikristus on henkilö. Monet ovat vakuuttuneita siitä, että paavi on Antikristus, toiset arvelevat tiettyjen vaikutusvaltaisten henkilöiden olevan Antikristuksia.

Yhteistä kaikelle on, että Antikristus liitetään Illuminatiin, jonka tavoitteena sanotaan olevan autoritaarisen uuden maailmanjärjestyksen luominen Ordo Ab Chao (järjestystä kaaoksesta) – periaatteella vapaamuurareiden hengessä. Antikristus ei siten ole henkilö, vaan systeemi, joka on kaikessa hiljaisuudessa kehittynyt vuosituhansien aikana.

Ihmiset ajattelevat, että Illuminati ja uusi maailmanjärjestys on läpeensä saatananpalvontaa ja jokaisen ajattelevan ihmisen tulisi taistella niitä vastaan henkeen ja vereen. Näin se on nähtävä nykyisin, kun systeemin periaatteet tulevat suoraan Siionin Viisaiden Pöytäkirjoista.

Alunperin kuitenkin Illuminatin perustajan, Adam Weishaupt’in tavoite oli korostaa järkeä ihmisten ajattelussa sekä vähentää kirkon ja valtion valtaa. Hänen tarkoituksensa oli järjestönsä kautta tehdä ihmiset vapaiksi ennakkoluuloistaan, tehdä heistä kypsiä ja moraalisia sekä kasvattaa heidät ulos kirkon ja valtion uskonnollisista ja poliittisista rajoituksista. Tämä kaikki on terveen järjen mukaista.

Illuminatin perustaminen osui valistuksen ja tieteellisen vallankumouksen aikaan. Tiedeyhteisön motto tuohon aikaan oli “Nullius in verba”, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki pitää kyseenalaistaa, varsinkin auktoriteetit. Tiedeyhteisön ihanne oli, että jokainen teki omaa tutkimusta.

Illuminatit liittoutuivat 1700-luvun lopulla vapaamuurareiden kanssa, mutta korruptiosyytösten vuoksi yleinen asenne kääntyi heitä vastaan ja järjestö joutui menemään maan alle.

Näkemykseni mukaan vapaamuurariuden juuret ovat muinaisessa Egyptissä, jossa eli erittäin pitkälle kehittynyt sivilisaatio, jonka tieto joidenkin lähteiden mukaan oli peräisin ulkoavaruudesta. Tämä tieto talletettiin papiston kammioihin tulevia sukupolvia varten tarkoituksena edistää ihmiskunnan tieteellistä ja henkistä kehitystä. Papisto halusi kuitenkin pitää tiedon itsellään pönkittääkseen omaa valtaansa.

Nykyisin vapaamuurarius liitetään kiinteästi siionistijuutalaisten Illuminatiin ja finanssieliitin tavoittelemaan maailmanhallitukseen ja heidän uuteen maailmanjärjestykseensä, jonka sanotaan olevan vääjäämättömästi edessä. Nykyisin juutalaiset puhuvat avoimesti päiväunestaan, minkä mukaan he haluavat tehdä goijareista, vääräuskoisista palvelijoitaan. Hyvin he ovat siinä tähän asti onnistuneetkin.

Tämä ei kuitenkaan ole Jumalan meille suunnittelema maailmanjärjestys, vaan juutalainen, Luciferin maailmanjärjestys. Nämä Luciferin suunnitelmat tulevat kuitenkin kuivumaan kokoon, sillä valaistuneet ihmiset kääntyvät yhä voimakkaammin tätä Luciferin maailmanjärjestystä vastaan.

Olen liittänyt tähän artikkeliin joukon videoita, joiden tarkoitus on näyttää kuinka syvälle ihmiskunta on uponnut harhautukseen, joka on kestänyt vuosisatoja. Nykyään joidenkin ihmisten mielessä jopa kolmas silmä on saatanallinen symboli. Jeesus kuitenkin viittasi kolmanteen silmään sanoessaan: ”Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!” (Matteus 6:22-23)

Kolmas silmä on käpyrauhasen symboli, jonka sanotaan olevan sielun tyyssija. Se on kuudes chakra, joka vastaa intuitiivisesta tietämisestä. Jos siis kuudes chakramme on tasapainossa ja terve, koko ruumiimme on valaistu. Uuden Testamentin sanoma kehoittaa meitä aktivoimaan kolmannen silmämme. Tämä vaatii ihmiseltä yhtä konkreettista, tietoista päätöstä kuin vaaliuurnalle meno. Ero on vain siinä, että näet vaikutukset välittömästi henkilökohtaisessa elämässäsi, riippuen siitä kuinka intohimoisesti seisot asiasi takana.

Kukaan muu ei voi tehdä tätä päätöstä puolestasi, eikä maailmaan ole tulossa messiasta tai pelastajaa, joka ilmestyy pilvistä asettamaan asiat kohdalleen. Kaikki on ilmoitettu meille Raamatussa. Jumala ei tee valloitusretkiä. Siksi jokaisen ihmisen täytyy tehdä henkilökohtainen päätös, haluaako tulla pelastetuksi vai ei.

Uskomalla Jeesukseen Pyhä Henki ja terve järki alkaa ohjata toimintaamme. Omalla tiellämme valaistumiseen meidän on muistettava, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa. Me tunnemme sisaremme ja veljemme heidän hedelmistään.

Ajanjakso 3.10.2016-20.9.2017 on juutalaisessa kalenterissa vuosi 5777, riemuvuosi. Itse täytin juuri 57 vuotta. Toivon, että riemuvuoden sykkeet vaikuttavat minuun ja koko ihmiskuntaan riemullisesti.
Trump on 777. Hänen syntymästään virkaanastujaispäivään tulee kuluneeksi 70 vuotta, 7 kuukautta ja 7 päivää. Numerologia kertoo, mitä mestarinumero 777 tarkoittaa.

Jim Beckwith sanoo videolla, että numero 5 luvussa 5777 merkitsee tuomiota. Internet on pullollaan tuomiopäivän julistuksia, mutta itse en usko, että meitä goijareita tai juutalaisia kohtaa Jumalan tuomio tulevana vuonna. Ihmiset tekevät luonnollisesti omat johtopäätäksensä tulevista tapahtumista, ja ajattelevat itse, miten on paras toimia rakentavan yhteistyön synnyttämiseksi. Pidä mielessä, että pitkällä tähtäimellä Jumala toimii niiden hyväksi, jotka Häntä ja Totuuden Henkeä, tervettä järkeä rakastavat.

Lue myös:

Silmä on ruumiin lamppu

Kaikkinäkevä kolmas silmämme

Jumalan temppeli sydämessäni

Uusi alku

Pyhä Henki = Uusi maailmanjärjestys (NWO)

Mitä on tietoisuus?

Yksi maailmanuskonto (NWO)

Esimakua tulevasta

Jews United Against Zionism

Eddie Snipes: Do not be like the mule

Jim Condit Jr: The Zionist Take-Over of the Catholic Church in 1958

Videot:

Jim Beckwith: The Coming New World Order: Part 1

Jim Beckwith: The Coming New World Order: Part 2

Jim Beckwith: The Coming New World Order: Part 3

Rabbi Yisroel Dovid Weiss tells the truth about Israel

Trump’s plans for Greater Israel

David Duke: The Insanity of Christian Zionism

David Duke: What Jews really think about You

David Duke: Israeli Media Reveals The Secret Behind Communism

David Duke: The War on Christmas

David Duke: Israel – The Promised Land for Organized Crime – 1

David Duke: Israel – The Promised Land for Organized Crime – 2

David Duke: Israel – The Promised Land for Organized Crime – 3

Steven Anderson: Exposing Judaism

Spy Kitten: Lucifer’s New World Order Church

Spy Kitten: Illuminati Sponsored Churches Exposed

Spy Kitten: Why The Elite Worship Saturn

Spy Kitten: What Hollywood Doesn’t Want You To Know: Satanic Origins

Source Vibrations: Pineal Gland Activation Solfeggio 936 Hz Meditation

Source Vibrations: Pineal Gland Activation ~ Brainwave Binaural Beat Full Length HD Meditation

Simon & Garfunkel: Bridge over troubled water (with lyrics)