Elämässäsi ei ole kyse sinusta

Aineetonta ja aineellista maailmaa eli hengellistä todellisuutta ja egon todellisuutta erotteleva käsitteistö on kehittymätöntä, koska henkinen evoluutiomme eli egon henkinen kasvu on vielä alkutekijöissään. Kun puhumme henkisestä kasvusta se viittaa fyysisen olemuksemme henkiseen eli psyykkiseen puoleen ja egon henkisen kapasiteetin kasvuun. Sydämen intuitiivinen, valaistunut mieli (tietoisuus), joka on todellinen minämme on itsessään täydellinen. Henkinen kasvu ilmentää sitä, kuinka lähelle olemme päässeet todellista minäämme.

Saksan kielessä ja varmasti monissa muissakin kielissä egon tajuntaa (awareness) ja intuitiivista mieltä, tietoisuutta (consciousness) ilmaisee yksi sana ja merkityksiä käytetään usein toistensa synonyymeinä. Hengellinen maailma (intuitio, terve järki, Pyhä Henki) ja fyysinen, aineellinen maailma (ego, psyyke) ovat kaksi täysin eri asiaa, vaikka niiden välillä on saumaton yhteys.

Tietoisuus on hengellinen ominaisuus, joka on sydämen intuitiivinen, valaistunut mieli. Tajunta on egon tietoisuutta ja liittyy mielemme kykyyn havainnoida sisäistä ja ulkoista maailmaa. Puhumme myös alitajunnasta, mikä ei myöskään ole tietoisuutta hengellisessä mielessä. Alitajunnassa ovat kaikki kyseenalaiset kokemuksemme ja tieto, jonka egomme on sinne dumpannut. Egolla on taipumus piilottaa maton alle kaikki asiat, joita se ei halua käsitellä. Se haluaa kaunistaa julkisivuaan, toisin sanoen kiillottaa kilpeään.

Ihmiset liittävät totuuden tietoon ja logiikkaan, sillä näemme totuuden tapahtuneina asioina eli faktuaalisena totuutena ja käytämme tervettä järkeä asioiden prosessointiin mielessämme. Tietoisuus totuudesta ei kuitenkaan synny siitä, että tulemme tietoiseksi jostakin asiasta, toisin sanoen tiedämme jotakin. (Kirjoitin tästä heinäkuussa 2012 artikkelissani ”Mitä on tietoisuus?”) Kuitenkin lähes jokainen ihminen etsii sisältöä ulkomaailmasta, joka tekisi hänet tietoiseksi, mikä ”tuntuisi kotoisalta” ja voisi täyttää hänen sydämensä.

Roomalainen filosofi Plotinus sanoi 225 eaa. (ennen Jeesusta), että ”Totuutta ei pidä tutkia meille ulkopuolisena asiana. Se on sisällämme.” Totuus on tietoisuutemme, sydämemme intuitiivinen mieli, kollektiivinen tietoisuutemme.

Tajunnan hajoaminen

Ihmiset puhuvat paljon antikristuksesta ja pedon merkistä 666. Ne liitetään okkultismiin, saatananpalvontaan ja pahantahtoisuuteen. Antikristus -käsite juontaa juurensa kreikankielisestä sanasta ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ (antichristos). Meillä etuliitteen -anti- merkitys on ’olla jotakin vastaan’. Kreikan kielessä sillä on kuitenkin merkitys ’jonkin sijaan, sijasta’.

Juutalainen ylivalta perustuu siihen, että ihmiset etsivät ulkomaailmasta tilaisuuksia täyttää oma henkinen/hengellinen tyhjiö. Pohjimmiltaan ei siis ole kyse juutalaisuudesta tai ei-juutalaisuudesta, kansallisuuksista, roduista, kielistä, (ihon)väristä, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnoista, ideologioista tai muista asioista, joita ulkomaailmassa kohtaamme ja jotka erottavat meidät toisistamme.

Kärsimys ja kurjuus keskuudessamme johtuu siitä, että ihmiset eivät kuuntele sydämensä valaistunutta mieltä, vaan tarttuvat mihin tahansa tilaisuuteen pönkittääkseen omaa asemaansa. Egon tajuntaa eli opportunistista mieltä, on helppo manipuloida. Niin kauan kun ihmiset etsivät elämän sisältöä itsensä ulkopuolelta, he ovat halukkaita valtaapitävien palvelijoita.

Demokraattinen vapausihanne on toiminut mainiosti hajota-ja-hallitse -politiikan työvälineenä, sillä se on suunnannut huomiomme ulkomaailmaan. Se on lietsonut eripuraa kansojen keskuudessa ja synnyttänyt vähemmistöjen diktatuureja. Se on rappioittanut ihmisten moraalin ja jouduttanut perinteisten arvojen häviötä, joiden perustalle järjestäytyneet yhteiskunnat ovat rakentuneet.

Kansoja tyrannisoivan eliitin lailla etenkin monet nuoret ihmiset kuvittelevat olevansa korkeimman tiedon hallitsijoita. On surkuhupaisaa, että nykyään nuoret vaativat luomua, luonnonmukaisuutta ja kestävää kehitystä joka asiassa, mutta toisaalta näyttävät olevan suoranaisia ihmisvihaajia.

Ihminen on osa luontoa. Elimistöömme ruiskuttamamme myrkyt päätyvät vesistöihin ja maaperään ja edelleen ruokaamme. Samoin kankaisiin ja keinoturkkeihin kutomamme mikromuovi, keinolannoitteisiin sekoittamamme kemikaalit jne.

Management by Perkele

Ihminen voi suggeroida itsensä uskomaan mitä hyvänsä ja tätä heikkoutta maailman valtiaat käyttävät härskisti hyväkseen. Käytännössä tämä näkyy selvimmin nykyisessä koronapelon lietsonnassa kun ihmiset pakotetaan piikittämään itseensä myrkkyruiskeita. Muutama vuosi sitten valtaapitävät ja heidän lakeijansa toitottivat yhteen ääneen, että pelolle ei saa antaa valtaa.

Nyt on toinen ääni kellossa ja suuri osa ihmisistä kulkee silmät ummessa omaan turmioonsa kun mikään järkipuhe ei saa heitä tarkastelemaan kriittisesti korona”rokotusten” ja äkillisten kuolemien, keskenmenojen, sydänkohtausten, veritulppien, neurologisten vaivojen ym. yhteyttä. Ainut mikä merkitsee on silmitön pelko siitä, mitä tapahtuu, jos en ota ’rokotusta’.

Sen lisäksi, että ihmiset enemmän tai vähemmän omaehtoisesti muokkaavat uskomuksiaan, valtaapitävillä on loputon arsenaali keinoja, joiden avulla he manipuloivat ihmiset toimimaan haluamallaan tavalla. Hallitseminen on valtaapitäville psykologista peliä: jotkut yrittävät päästä tavoitteisiinsa itsevaltaisella eli autoritaarisella johtamistyylillä (management by perkele) eli he panevat luottamuksensa täysin omaan arvostelukykyynsä, toteuttavat ideansa aivopieruineen kaikkineen, torjuvat vastaväitteet perusteluista välittämättä ja käskyttävät alaisiaan. Tähän liittyy alaisten mielivaltainen kohtelu ja pelottelu, kiusaaminen.

Vallan ytimestä on suoraan viestitetty maailmalle, että yleismaailmalliset covid-rokoteohjelmat eivät ainoastaan avaa ovia käyttäytymisen hallinnalle geenimuuntelun avulla, vaan psykologinen käyttäytymisen hallinta rokotteiden avulla on yhtenäisin ja koordinoiduin psykologinen (biologinen) ase, joka on koskaan suunniteltu ihmisten käyttäytymisen hallitsemiseksi.

Päättäjät ylimmällä portaalla ovat tietoisia siitä, että jokainen vapaa ja itsenäisesti ajatteleva ihminen kieltäytyy covid-rokotteesta. Kuitenkin he vaativat rokotuksia pakolliseksi ja pakottavat ihmisille omaa tasa-arvon ihannetta. He osoittavat olevansa tasa-arvoisempia kuin toiset kun ovat vapauttaneet sisäpiirin rokotuspakosta.

Samalla kun absoluuttisen vallan omaavat päättäjät puhuvat pokkana bioaseesta, jota he käyttävät ihmiskunnan hallitsemiseen, he puhuvat tekopyhästi vastuusta, jota tuntevat ihmiskunnan kehityksestä. Tavallinen tallaaja ei ymmärrä sitä taakkaa, jonka maailman johtajat ovat ottaneet harteilleen. He ovat käsittämättömässä viisaudessaan päättäneet, että maailmassa on liikaa ihmisiä, eivätkä maapallon resurssit riitä kaikkien ihmisten elämän ylläpitämiseen. Niinpä he pitävät velvollisuutenaan vähentää väestöä vastaamaan olemassa olevia resursseja (eli omia mieltymyksiään).

Tavallinen tallaaja toteaa jo pelkästään maailman karttaa katsomalla, että maapallolla olisi potentiaalia kaikkien ihmisten elämän ylläpitämiseksi. Suuri osa maapallon pinta-alasta on ’joutomaata’, siis hyödyntämättä. Ihmisellä on hallussaan teknologiat, joilla hän pystyisi muuttamaan jopa Saharan autiomaan keitaaksi. Miksi niin ei ole jo tapahtunut?!

Uskon, että suurin osa maailman hallitsijoista on vilpittömiä pyrkimyksissään. He ovat kuin vanhempia, jotka haluavat jälkikasvulleen pelkkää hyvää, mutta joiden ajattelu on täysin yhteiskunnan ehdollistamaa (aivopesemää), eivätkä he näe kokonaisuutta. He pakottavat oman maailmankuvansa jälkikasvulleen hinnalla millä hyvänsä, eli eivät itse asiassa tiedä, mikä on hyväksi.

Management by Perkele vastaan Intuitio

Frauenkirche_ruins vs rebuilt


Management by perkele on alunperin ruotsalainen käsite, joka viittaa suomalaiseen johtamistapaan, jossa päätöksenteko on nopeaa eikä yksimielisyyttä haeta samalla tavalla kuin ruotsalaisessa johtamistavassa, jossa sovitellaan ja etsitään kompromissia. Itsevaltaisella johtamisella ja demokraattiseen päätöksentekoon perustuvalla, sovintoa hakevalla johtamisella on molemmilla hyvät ja huonot puolensa.

Ratkaisevaa näissä molemmissa on se, ovatko päätöksentekijät oman egonsa vai sydämen intuitiivisen mielen vaikutuksen alaisia. Tässäkin on kyse samasta asiasta, joka on todettu jo moneen kertaan; maailmassa on vain kahdenlaisia ihmisiä: niitä jotka antavat sydämensä valaistuneen mielen johdattaa itseään ja niitä, jotka etsivät sisältöä ulkomaailmasta, joiden maailmankuva on egokeskeinen ja joille oman aseman pönkittäminen on kaikki kaikessa.

Uskon, että autoritaarinen, itsevaltainen johtaminen on alun alkaen intuitiivista johtamista. Siinä johtavat ja valtaapitävät kuuntelevat enemmän sydäntään kuin ulkopuolisia vaikutteita. Tämä on mahdotonta, jos suunnitelmat on alun alkaen tehty egokeskeisesti ja päätöksentekoon liittyy yhä enemmän itseään korostavia ja kohottavia egoja. Silloin itsevaltainen, intuitioon perustuva johtaminen muuttuu ’management by perkele’ -johtamiseksi, jossa kaikki riitelevät toistensa kanssa ja se voittaa, jolla on voimakkain tahto.

Itse olen ihmetellyt, miksi valtaapitävät yrittävät saavuttaa tavoitteensa vaikeimman kautta, täysin luonnon vastaisesti. On selvää, että tasa-arvo on ihmiskunnan ihanne, vaikka monet ihmiset haluavat olla tasa-arvoisempia kuin toiset. Tasa-arvo ei ole minkään ideologian sanelemaa. Tasa-arvo on ihmisten sisäsyntyinen ominaisuus. Sitä kutsutaan nimellä laupeus (compassion).

Laupean ihmisen valaistunut sydän näkee lähimmäiset itsensä kaltaisina. Kysymys ei ole säälistä tai myötätunnosta, vaan uskosta toisen ymmärrykseen ja kykyyn antaa sydämensä intuition ja terveen järjen johdattaa elämäänsä. Tässä suhteessa ihmisen ja yhteiskuntien kasvupotentiaali on rajaton. Puheet resurssien riittämättömyydestä on rajoittuneiden ja estyneiden ihmisten aivoituksia.

Kirjoitin marraskuussa 2013 esseessäni Kaukonäköinen kehitysura I suomalaisen videopeliyrityksen Supercellin ja japanilaisten IT-yritysten fuusiosta, joka tuotti vajaa kolme vuotta toimineelle suomalaiselle 130 hengen yritykselle 1,1 miljardia euroa. Vähän aikaisemmin 100 000 työntekijän Nokian myynti tuotti omistajilleen runsas 5 miljardia.

Kun katsoo näitä lukuja ero on ällistyttävä. Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen antoi ymmärtää, että hyvä tulos on yrityksen toimintaympäristössä: työntekijät ovat yrityksen omistajia ja ovat siten luonnollisesti sitoutuneet siihen. Varsinaisia johtajia ei ole, vaan jokainen on omavaltainen ja tekee sitä, minkä osaa parhaiten. Työyhteisössä kaikki tukevat toisiaan kehittymään itsensä parhaimmaksi versioksi.

Tätä on management by intuition parhaimmillaan ja sillä saavutetaan verrattomasti parempia tuloksia kuin perinteisillä johtamistyyleillä. Kukaan tässä maailmassa ei loppupeleissä ole vastuussa muiden ihmisten elämästä. Ainut vastuu, mikä meillä on, on vastuu tulla tutuksi todellisen itsemme kanssa.

Lue myös:

Mitä on tietoisuus

Tietoisuuden evoluutio

Kaukonäköinen kehitysura I

On aika rehabilitoida ihmiskunta IV – Ihmiskunnan arvonpalautus

Resonanssi – valtaisa jumalallinen voima

Loistava tulevaisuus – ihmiskunnan renessanssi

Loistava tulevaisuus II

Dr Duke Speaks at the League of the South Convention (The most essential human right of all – the right of all peoples to exist and to be free. That is what is at stake in the Jewish Global Tyranny being installed at this moment across the Western world.)

Jacob Rothschild – ”Equality” is the End Game

Videot:

Neale Donald Walsch: Our Role In Evolution

Jean Nolan: It’s Time To Accept The Truth – IT’S WAR!

The path to totalitarianism never ends well